subministración de pellets ensacados

 • En silos non téxtiles, estes deberán ter instalados dúas bocas STORZ 110A para carga e aspiración.
 • Será imprescindible a presenza do propietario ou responsable do servizo contratado, durante a subministración.
 • O propietario ou responsable do servizo contratado, deberán apagar a caldeira(s), durante o proceso por seguridade.
 • No caso de que se necesite cortar a vía pública, o cliente deberá solicitar os permisos pertinentes para a devandita actuación, así como os permisos de acceso a vías de circulación restrinxida.

LIGNUS PELLETS PREMIUM

Para o servizo a domicilio do subministración de pellets ensacados, hai que ter en conta:

Requisitos

 • Pedido mínimo, de 70 sacos de 15kg (1050 Kg) en palet de 100 x 120 cm.
 • Acceso para camión con plataforma de 9x2,5x4 metros.
 • Plazo de entrega oscila entre los 6 y 10 días a recepción del pago.
 • El desnivel del pavimento y acceso nunca será superior al 3%.

Condiciones

 • El transporte de la mercancía, se realizará en condiciones que no pongan en peligro la integridad del operario del camión ni la propia mercancía.
 • La mercancía nunca se introduce en el domicilio, a no ser que el acceso permita el paso de una transpaleta en una superficie lisa, sin pendientes ni obstáculos.
 • No se modificará el embalaje original para el transporte de la mercancía.

Calquera incumprimento dalgunha das condicións anteriormente citadas, eximirá de calquera responsabilidade a GESTCALOR S.L. das posibles sancións ou danos que se poidan ocasionar durante o proceso de subministración de pellet, incluíndo este período desde o acceso ao local de carga, como a saída do mesmo.


GESTCALOR S.L., resérvase o dereito para cancelar a subministración, polo incumprimento de calquera das condicións citadas anteriormente.

En caso de non poder realizar a carga por algún dos motivos sinalados, o cliente deberá abonar o desprazamento do camión ata destino, establecendo un prezo de 2,20 €/Km. desde fábrica a destino.